Nòòper Erlkönig

Ankündigung im Amtsblatt der Gemeinde Beckingen, Nr. 26/2021

Nòòper Erlkönig

Én der Nòòperschaft
hannich e Bunker stehn
Däm hann se de lyrische
Namen Erlkönig génn.
De Männer vom Arwedsdéinschd
hannen én de dreißijer Joahren gebaut
gént de Fransosen.

Ich sénn nét froh
mét meim Nòòper.
Er erénnert mich
an zouvill Elend, Angschd
ónn Dot ónn Hass.

Haut éss er nommò
óffgemotzt ónn rausgebotzt,
er strahlt wie én alten Zeiten,
wie e Kénich éwen,
médder Panzerkupp als Eisekroon.

Nur e Stéck Erénnerung wär er, saan se,
e Mahnmal,
datt so eppes wie dòmòls
nie meh pasiert.

Sénnder sicher,
sémmer sicher?

Gérard Carau, 4. Juli 2021
moselfränkisch / Beckingen